رهنمود در مورد اخذ تذکرۀ غیابی

 آن عده از اتباع افغانستان که بنا بر عللی جهت اخذ تذکره قادر به سفر بداخل افغانستان نباشند، میتوانند تحت شرایط ذیل تذکرۀ غیابی تقاضأ نمایند : :

  • ارائۀ درخواست تحریری.
  • خانه پُری دقیق فورم تثبیت هویت با ذکر، نام، نام پدر، پدر کلان، محل و تاریخ تولد، شمارۀ تذکرۀ یکی از اقارب نزدیک (جلد، صفحه، شمارۀ ثبت) مانند، پدر، پدر کلان، برادر، خواهر، کاکا، پسر کاکا، پسر یا دختر برادر.
  • معرفی کتبی یکی از اقارب در داخل افغانستان، جهت طی مراحل اخذ تذکرۀ غیابی.

قابل تذکر است که، اتباع ذکور افغانستان از سن هفت الی هجده سالگی به نصب فوتو در تذکره و با تکمیل سن هجده سالگی به ثبت چهره و تجدید عکس مکلف اند. همچنان تبدیل نام الی تکمیل سن هجده سالگی و تصحیح آن طبق مقررات ثبت احوال نفوس در افغانستان، صرف برای یکبار صورت گرفته میتواند.

 

په غيابي توګه د تذکرې اخيستلو لپاره لارښوونه

د افغانستان هغه شمېر وګړی چې د ځينو علتونو له مخې افغانستان ته سفر نه شي کولی، د لاندې شرايطو په مراعاتولو سره په غيابي توګه د تذکرې غوښتنه کولای شي :

  • ليکلي غوښتنه ؛
  • د هويت د تثبيت فورمه د نوم، د پلارنوم،د نيکه نوم ، دځای، د زيږيدو نېټې په يادولو او د پلار، نيکه، ورور،خور،کاکا،د کاکا زوی، وراره يا ورېرې په څېر د نږدې خپلوانو د
  • تذکرې شمېره (ټوک،مخ،د ثبت شمېره ) په دقيقه توګه ډکول؛

په غيابي توګه د تذکرې اخيستلو د پړاوونو د تېرولو په موخه د افغانستان په دننه کې له خپلوانو څخه د يوه کس په ليکلي توګه ور پېژندنه.

د يادونې وړ ده چې د افغانستان نارينه وګړی له اوه کلنۍ څخه تر اتلس کلنۍ عمر پورې په تذکره کې د عکس په لګولو او د اتلس کلنۍ عمر په بشپړيدو سره د څېرې په ثبت او د نوي عکس په لګولو مکلف دي . همدارنګه د افغانستان د نفوسو د احوال د مقرراتو له مخې د اتلس کلنۍ عمر تر بشپړيدو پورې يواځې يو وار د يو چا نوم بدليدلی او سميدلی شي .

په درناوي

په دنهاګ کې د افغانستان سفارت کونسولي څانګه