رهنمود در مورد ترتیب اسناد ترک تابعیت

تابعیت، ارتباط سیاسی و حقوقی شخص است با دولت متبوع وی. کسب و ترک تابعیت که مسلما” روی علل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد، یک امر نو و تازه در جوامع بشری نیست.
مسلما” دشواریهای بیشتر از سه دهه جنگ در افغانستان، مردم سرزمین ما را بیشتراز پیش با این پدیده آشنا ساخت که اتخاذ تصمیم جهت قبول یا رد آن هم کارسادۀ نیست. خوشبختانه قانون، اتخاذ چنین تصمیم به اتباع افغانستان را در هرجائی هستند، داده است.
سفارت ج.ا. افغانستان، جهت تحقق خواست و ارادۀ هموطنان مقیم در کشور هالند، آماده است تا مطابق قوانین و مقررات موضوعۀ ترک و کسب تابعیت افغانی، اجراآت نماید. بنأ” آرزومند است تا هموطنانی که در برابر چنین ناگزیری قرار دارند، به منظور اجرای ترک تابعیت شان به موارد آتی توجه داشته باشند.

الف : چگونگی یا شرایط رسیدگی به امور ترک تابعیت افغانی:

 1. ارائۀ درخواست کتبی بخاطر ترک تابعیت افغانستان.
 2. خانه پُری فورم ترک تابعیت و دادن نشان انگشتان هردو دست.
 3. ارائۀ کاپی اسناد هویت افغانی وهالندی و سند عدم مسولیت جرمی از مرجع مربوط کشور هالند.
 4. پرداخت مبلغ 25 یورو از طریق حساب بانکی.

لازم به تذکراست که داشتن تذکرۀ تابعیت افغانی، حین تقاضای ترک تابعیت الزامی است. در صورتیکه شخص متقاضی تذکره نداشته باشد، مکلف است تا قبل از آغاز پروسۀ ترک تابعیت بصورت حضوری یا غیابی از ارگانهای ثبت احوال نفوس افغانستان تذکره اخذ و بعدا” پروسۀ ترک تابعیت خویشرا عملی نماید.
طی مراحل داخلی ترک تابعیت بعد از بررسی کمیسیون مربوط وزارت عدلیه، منظوری شورای وزیران و سرانجام حکم مقام ریاست جمهوری درزمینه انجام میآبد.

ب: ترک تابعیت افغانی میتواند از طرف منابع داخلی بنا بر چهار مورد ذیل، پذیرفته نشود :

 1. تقاضأ کننده در برابر دولت افغانستان وجایب و مکلفیت های قانونی داشته باشد که آنرا انجام نداده است.
 2. در برابر ادارات، مؤسسات، شرکتهای دولتی ومختلط و اتباع کشور، مسؤلیتهای مالی یا مقاولاتی کاری داشته باشد.
 3. به جرایم جنحه یا خیانت متهم یا تحت تعقیب عدلی قرار داشته و یا به حکم محکمه محکوم گردیده و هنوز مدت محکومیت خویشرا سپری نکرده باشد.
 4. ترک تابعیت شخص خطری را به امنیت یا منافع و مصالح افغانستان متوجه سازد.

شخصی که تابعیت افغانستان را ترک مینماید، مکلف است الی مدت یکسال تمام اموال غیر منقول خود را در داخل کشور به فروش برساند.

 

 


د تابعيت پرېښودلو او اخيستلو په هکله د کونسولۍ لارښوونه

ګرانو هېوادوالو!
تابعيت د متبوع دولت سره د شخص سياسي او حقوقي اړيکي دي. د تابعيت اخيستنه او پرېښودنه چې طبعآ مختلف علتونه او انګېزې لري، په بشري ټولنو کې نوي پېښه نه ده .
په افغانستان کې له درو لسيزو څخه د زياتې مودې د جګړې ستونزی زمونږ هېوادوال د دغې ښکارندې سره د پخوا په پرتله ډېر بلد کړل چې د هغې د منلو يا ردولو پرېکړه هم دومره اسانه نه ده . له نېکه مرغه د افغانستان اتباع په هر ځای کې چې وي د قانون پرمټ دغسې پرېکړه کولای شي.
په هالنډ هېواد کې د استوګنو هېوادوالو د غوښتنې او ارادې د تحقق لپاره د افغانستان ا. ج. سفارت تيار دی چې د افغاني تابعيت د اخيستلواو پرېښودلو په اړه د وضع شويو مقرراتو سره سم اجراآت وکړي.
هيله ده هغه هېوادوال چې د دا ډول ناعلاجۍ سره مخامخ کيږي، د تابعيت پرېښودلو لپاره دې لاندې مواردو ته پام وکړي :
الف: د افغاني تابعيت دپرېښودلو شرايط يا څرنګوالی :

 1. ـ د افغاني تابعيت د پرېښودلو لپاره ليکلي غوښتنه؛
 2. ـ د تابعيت پرېښودلو فورمې ډکونه او د دواړو لاسونو د ګوتو نښې؛
 3. ـ د افغاني او هالنډي هويتونو د اسنادو کاپۍ او دهالنډ هېواد له اړونده ادارې څخه د جرمي مسؤليت د نشتوالي سند؛
 4. ـ د بانکي حساب له لارې د (۲۵ ) يورو تاديه.

بايد يادونه وشي چې د تابعيت پرېښودلو د غوښتنې په وخت کې د افغاني تابعيت تذکرې لرل حتمي دي.
په هغه صورت کې چې تقاضا کوونکی شخص تذکره ونه لري، مکلف دی چې د تابعيت پرېښودلو بهير له پيل څخه دمخه په حضوري يا غيابي توګه د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ارګانونو څخه تذکره واخلي او له هغه وروسته د تابعيت پرېښودلو بهير پرمخ بوزي.
د تابعيت پرېښودلو کورني پړاوونه د عدليې وزارت د اړوند کميسيون له غور ، د وزيرانو شورا له منظورۍ او په پای کې په دې اړه د جمهوري رياست د مقام له حکم څخه وروسته بشپړيږي .
ب: کيدلای شي د افغاني تابعيت پرېښودنه په لاندې څلورو مواردو کې د کورنيو منابعو له خوا ونه منل شي :

 1. کله چې تقاضا کوونکی د افغانستان دولت پر وړاندې داسې قانوني وجايب او مکلفيتونه ولري چې تر دغه وخت پورې يې سرته نه وي رسولي.
 2. کله چې د هېواد د ادارو، مؤسسو، دولتي او مختلطو شرکتونو او اتباعو پر وړاندې مالي مسؤليتونه يا کاري ژمنې ولري.
 3. په جنحه ( وړو جرمونو) جرمونو يا خيانت تورن وي، يا تر عدلي تعقيب لاندې وي او ياد محکمې په حکم محکوم وي، خو تر دې وخت پورې يې د محکوميت موده نه وی تېره کړي.
 4. د شخص د تابعيت پرېښودنه د افغانستان امنيت يا ګټې د ګواښ سره مخامخ کوي .
   هغه څوک چې د افغانستان تابعيت له لاسه ورکوي، مکلف دی چې خپل ټول غيرمنقول جایدادونو د يوه کال په بشپړه موده کې د هېواد دننه وپلوري .