افتتاح مکتب زبان مادری برای اطفال افغانستان در هالند

  • Written by:

مکتب افغانی جهت آموزش زبان مادری اطفال افغانی مقیم در هالند با  قطع نوار توسط  پوهاند داکتر عبید الله عبید سفیر کبیرونماینده فوق العاده رئیس ج.ا.  افغانستان درلاهه و با سرودن  ترانه معارف توسط اطفال  افغانی مکتب احمدشاه بابا  در فنندال هالیند افتتاح شد.

 پوهاند داکتر عبید  تاسیس مکتب های افغانی رادر کشورها لند درارتباط آموزش زبان مادری برای اطفال افغانها نهایت با اهمیت دانسته و از این اقدام نیک  انجمن علمی وادبی احمد شا ه بابا وهمکاران شان ستایش وتمجدید نموده وازجانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند وعده هرگونه همکاری لازم را در مورد داد.

 به گزارش دفتر مطبوعاتی مرکز کلتوری وفرهنگی افغان ها در اروپا :  این مکاتب ازطرف انجمن علمی وادبی احمد شا بابا و (بابا سنتر)  برای آموزش زبان های  دری و پشتو برای اطفال افغانی تاسیس شده است ونقش مهمی در آشنایی  وآموزش زبان مادری اطفال افغانی مقیم  درها لند ودیگر کشور های داشته است . ضمنا در این مکتب افغانی علاوه از کودکان افغانی -  کودکان وکلان سالان ملیت های دیگر مانند: ها لندی و  ترکی ودیگر ملیت های هم  غرض آموزش زبان های پشتو ودری مراجعه وثبت نام نموده  اند وبعضی از آنها سند فراغت درآموزش لسان های ملی افغا نستان را نیزحاصل نموده اند که این کاردر تاریخ معارف افغا نستان درذات  خود بی سابقه وقابل ستایش میبا شد.

 ننگیالی بسیرک ریس انجمن علمی وادبی احمد شاه بابا  طی بیانیه شان در این محفل افتتاح این مکتب گفت:  این مکاتب علاوه از کشور ها لند  در کشورهای  دنمارک –  سویدن – کانادا و شهر واشنگتن  نیز فعال می باشد  و تا حال صد ها تن اطفال افغانی با استفاده از این مکاتب زبان های پشتو ودری را آموخته و از طریق این مکاتب با فرهنگ وداشته های  فر هنگی  کشورآشنایی پیدا کرده اند که این باعث افتخارما می باشد.

سخنرانان دیگردر محفل افتتاح مکاتب افغانی  هر یک نا هیده بسیرک امره مکتب متذکره – داکتر محمد سعید یوسفزی-  دولت محمد گریوال ریس ولی محمد شاپور  نفیسه بر لاس  ریسه زنان شهر محمد اسماعیل شیرزاده  امیره افکار ودیگران بودند  که طی بیانات شان تا سیس مکاتب متذکره را گام نهایت مهم و با ارزش دانسته وخواهان آن شدند تا در تمام ممالک جهان که افغان ها در آن  مهاجر اند چنین مکاتب جهت آموزس زیان مادری  برای اطفال افغانی  تا سیس گردد. درمحفل افتتاح این مرکز تعلیمی علاوه از  پوهاند داکتر عبید الله عبید سفیر کبیر افغا نستان در ها لند محترم محمد صمیم  همراز مستشار، محترم محمد حنیف علیرضایی سکرتر دوم سفارت، پوهندوی  داکتر عبد الرشید جلیلی-وزیر سابق تعلیم وتر بیه- محمد طاهرناصری-  سفیر سابق افغانستان در سوریه و بلغاریه- و عده یی دیگر  از فرهنگیان وافغان های مقیم هالند  اشتراک ورزیده بودند.

قرار اظهار داکتر محمد سعید یوسفزی ریس مرکز کلتوری وفرهنگی افغان ها دراروپا  درکشور شاهی هالند در حدود چهل سه هزار افغان زندگی می نمایند که گر چه از کشورشان  دور میبا شند ولی با ایجاد انجمن های و نهاد های فرهنگی – کلتوری وادبی-علمی و ورزشی وتدویر کنفرانس های علمی، ادبی، فرهنگی و سیاسی در معرفی کلتور و فرهنگ وتاریح غنامند مردم افغانستان به جهانیان که تاریخ آن ها سر به هزارها سال می زند، نقش مهم و فعالی داشته اند.

dr.Obaid_12 dr.Obaid_30 dr.Obaid_32 dr.Obaid_44 dr.Obaid_54