بخش تصادیق قونسلی

متقاضیان سند تثبیت هویت هنگامی مراجعه به سفارت ج.ا.ا در لاهه مواد ذیل را در نظر داشته باشند:

 

  1. یک قطعه فوتوی رنگه (فوتو باید به اندازه پاسپورت و به شکلی گرفته شده باشد که هردو گوش قابل دید باشد)
  2. تذکره افغانی و یا پاسپورت افغانی با کاپی آن.
  3. در صورت نداشتن تذکره یا پاسپورت افغانی متقاضی باید دو نفر از افغانانی را که اسناد معتبر افغانی باخود داشته باشند به عنوان شاهد غرض شهادت دادن به سفارت حاضر نمایند.
  4. کاپی کارت اقامت/ پاسپورت هالندی.

 

آنعده افغانانیکه اسناد شان در داخل افغانستان ترتیب گردیده باشد، نکات ذیل را در نظر داشته باشند:

 

  1. ابتدا اسناد خویش را در داخل افغانستان به زبان انگلیسی ترجمه نموده و مهر ریاست امورقونسلی وزارت امورخارجه را اخذ بدارند.
  2. هنگام مراجعه به سفارت غرض تائید اسناد شان، اصل سند و فوتو کاپی کامل آنرا با خود داشته باشند.

 

آنعده افغانانیکه اسناد شان از طریق سفارتخانه ها و یا جنرال قونسلگری های ج.ا.افغانستان در خارج از کشور ترتیب گردیده باشد، هنگامی مراجعه به سفارت مراتب آتی را در نظر داشته باشند:

 

  1. متقاضی قبل از مراجعه به سفارت کاپی اسناد خویش را از طریق فکس و یا ایمیل سفارت به بخش قونسلی سفارت غرض تائید بفرستند.
  2. متقاضی ورقه درخواستی در رابطه به موضوع مورد نظرشان نوشته و در اخیر ورقه معلومات تماس به شمول شماره تیلفون خویش را درج نمایند. تا بعد از دریافت اطمینانیه از طریق سفارت/ قونسلگری مورد نظر با درخواست دهنده تماس برقرار گردد.
  3. هنگام مراجعه به سفارت غرض تائید اسناد شان، اصل سند و فوتو کاپی کامل آن را با خود داشته باشند.

 

در صورت عدم تکمیل مواد فوق این سفارت از تصدیق اسناد متقاضیان معذرت می خواهد.