سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان به مثابه نمایندگی سیاسی و ارگان مجری سیاست خارجی افغانستان در کشور شاهی هالند، وظایف بس مهمی داشته و اهداف ذیل را در برابر خویش قرار داده است:

  • حفظ و توسعه مناسبات دوستانه و تحکیم روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی افغانستان و کشور شاهی هالند با درنظرداشت منافع علیای هر دو کشور.
  • ایجاد مناسبات اقتصادی و تجارتی با سکتور خصوصی و تشویق سرمایه گذاران هالندی به سرمایه گذاری در افغانستان.
  • سعی در جهت ادامه و توسعه مساعدت های کشور شاهی هالند به افغانستان در عرصه های مختلف.
  • دفاع ازمنافع اتباع کشور که در هالند سکونت داشته و یا ارتباط تجارتی، اقتصادی و غیره با هالند دارند.
  • مساعی درجهت فراهم آوردن تسهیلات ممکن در تهیه اسناد حقوقی که در حدود صلاحیت و مسئولیت وظیفوی سفارت باشد، برای افغانهای مقیم هالند.

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه در تمامی مسایل و روابط با کشورهالند با اتکا به میثاق های بین المللی، قراردادها و اعلامیه های بین المللی که افغانستان و کشور شاهی هالند عضویت آنها را داشته و یا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به آنها متعهد اند، عمل نموده، از منافع افغانستان و افغانها ی مقیم هالند دفاع خواهد نمود.

با ما به تماس شوید، ما مشوره های سودمند ی را که مارا در خدمت گزاری بهتر و بیشتر به هموطنان عزیز و کشور محبوب مان افغانستان و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات با کشور شاهی هالند، یاری رساند، بدیده قدر می نگریم.