ملاقات تعارفی پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ج.ا. افغانستان با کارمندان سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه-هالند

پوهاند دوکتور عبیدالله عبید، وزیر اسبق تحصیلات عالی، از سوی دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بعنوان سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه-هالند به تاریخ 27/5/1393 مقرر گردید. طبق تعامل، اگریمان پوهاند دوکتور عبید از سوی کشور شاهی هالند به تاریخ 16/7/1393 صادر شد. وی به تاریخ 23/9/1393 عازم کشور شاهی هالند شده و طی مراسم تشریفاتی معمول از سوی کشور میزبان و کارمندان سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه مورد استقبال قرار گرفت.

پوهاند دوکتور عبید در اولین روز کاری خود نشست تعارفی با تمامی کارمندان و اعضای سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه بعمل آورد. در این نشست، وی ضمن ابراز امتنان از سعی و مساعی کارمندان این نمایندگی  در طول سالهای گذشته، اظهار داشت که این نمایندگی به منظور تحکیم و تقویت روابط بین کشور شاهی هالند و ج.ا. افغانستان نیاز دارد تا دیپلماسی فعالتر و مبتکرانه تری را در پیش بگیرد. وی اشاره کرد که این نمایندگی بعنوان مجری سیاست خارجی افغانستان در هالند باید در تشخیص فرصتهای موجود کشورمیزبان تمامی تلاشهای خود را به خرج دهد تا از فرصتها و پتانسیل های موجود این کشور بهترین بهره برداری صورت گیرد. همچنین، وی در ادامه گفت که نزدیک شدن روابط دو کشور/ملت و استفاده اعظمی از فرصتهای کشور میزبان برای مردم و دولت افغانستان یکی از اهداف کاری این نمایندگی در آینده می باشد. در همین راستا، تیم کاری این نمایندگی باید با صداقت، تعهد و تخصص وظایف خویش را به پیش ببرند.

وی درباره تحکیم رابطه بین مهاجرین افغانستان مقیم لاهه گفت که داشتن رابطه نیک و نزدیک با افغانهای مقیم هالند از اولویتهای کاری اش در طول دوران خدمت وی در این نمایندگی می باشد. به همین منظور، برنامه هایی هم در این رابطه مد نظر است تا این مهم تحقق پیدا کند. برعلاوه وی اشاره کرد که افغانهای مقیم هالند دارای تخصص و توانایی های خاصی هستند که کشور و مردم افغانستان به این توانایی ها/تخصص نیاز دارد. این نمایندگی در شناسایی افراد متخصص و نخبه از میان مهاجرین تلاش خواهد کرد و زمینه استفاده از تجارب و تخصص این عده از مهاجرین را فراهم خواهد کرد.