ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید با رئیس عمومی همکاریهای بین المللی وزارت امور خارجه کشور شاهی هالند

ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند با رئیس عمومی همکاریهای بین المللی وزارت امور خارجه کشور شاهی هالند

جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند به روز 17/10/1393 با محترم Mr. A.C.C REBERGEN، رئیس عمومی همکاریهای بین المللی وزارت امور خارجه کشور شاهی هالند، (Director- General for International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs)، ملاقات نمود.در این ملاقات پوهاند دوکتور عبید ضمن اشاره به توان بالای هالند در بخشهای صنایع غذایی و زراعت گفت که هالند می تواند افغانستان را در بخشهای زراعت و صنایع غذایی یاری رساند؛ اهدای بورس های تحصیلی می تواند در بخش های مختلف به شمول زرعت سازنده باشد؛  هالند پتانسیل لازم در بخش آموزش و بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان را دارد در نتیجه جلب حمایت کشور هالند بعد از سال 2014 خصوصاً در عرصه بلند بردن ظرفیت سطح دانش مسلکی، ارتقای ظرفیت کاری اداره و معیاری ساختن خدمات ترانسپورتی با اعطای بورسیه ها در رشته های مصونیت پرواز و عملیات هوانوردی برای افغانستان سازنده خواهد بود. علاوه بر این، پوهاند دوکتور عبید ضمن تقاضای ارتقای همکاریهای دو جانبه در دراز مدت به جانب هالندی گفت که افغانستان نیازمند عملی شدن تعهدات کشور هالند در راستای تقویت سکتور امنیتی و دفاعی، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی، بهبود سکتورهای معارف، اقتصاد، تجارت، زراعت و ترانزیت است.