11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

رهنمود در مورد ترتیب نمودن وثیقۀ حصر وراثت

حصر وراثت سندیست که به اساس آن ورثۀ مستحق الارثِ متوفی تثبیت و مشخص میگردد. جهت ترتیب چنین وثیقه ممکن است یکی از ورثه به نیابت از دیگران اقدام نماید. بنأ” ضرور نیست که همۀ ورثه جهت ترتیب وثیقۀ حصر وراثت حظور یابند ، اما توجه شود که هیچ یکی از ورثه از قلم نماند. ( بنا بر تقاضای محاکم افغانستان، وثیقۀ حصر وراثت باید قبل از ترتیب وکالتـنامه در مورد جایداد، ترتیب گردد ).

آنچه در ترتیب وثیقۀ حصر وراثت در نظر گرفته شود :

  1. متوفی به کدام تاریخ ، کجا و به چه علت وفات نموده است.
  2. اگر از متوفی ورثۀ شرعی مانده، هر کدام شانرا با شهرت مکمله ، سن و نمبر تذکره یا پاسپورت معرفی دارند.
  3. حظور 3 نفر اقرار کننده و 2 نفر شاهد، حتمی است.
  4. ارائه ای اسناد هویت افغانی ( تذکره یا پاسپورت ) با فوتوکاپی رنگۀ اسناد مذکور و 2 قطعه عکس برای هر نفر ، یعنی متقاضی وثیقۀ حصر وراثت ، اقرار کننده ها و شاهدان.
  5. اقرار کننده ها باید از جملۀ ورثۀ مستحق الارث نباشند.

د وراثت حصر ( تنګونې ) وثيقې په اړه لارښوونه

د وراثت حصر ( تنګونه ) هغه سند دی چې له مخې يې د متوفي مستحق الارث ( د وراثت حق لرونکی ) تثبيت او ټاکل کيږي .
د دا ډول وثيقې د جوړولو لپاره يو وارث د نورو کسانو په نيابت اقدام کولای شي. نو ځکه اړينه نه ده چې د وراثت حصر وثيقې د جوړولو لپاره ټول وارثان حاضر وي. خو دې ته بايد پام وشي چې هېڅ وارث له قلم څخه پاتې نه شي .( د افغانستان د محاکمو په غوښتنه بايد د وراثت حصر وثيقه ، د جايداد په اړه د وکالتنامې له ترتيبولو څخه دمخه جوړه شي ).
هغه څه چې د وراثت حصر وثيقې په جوړولو کې بايد په نظر کې ونيول شي :

  1. متوفي په کومه نېټه ، چېرې او په کوم علت وفات شوی دی؛
  2. که چېرې له متوفي څخه شرعي وارثان پاتې وي، نو هر يو دې د بشپړ شهرت ، عمراو د تذکرې يا پاسپورت لمبر سره معرفي کړل شي ؛
  3. د درو کسانو اقرارکوونکو او دوو کسانو شاهدانو شتون حتمي دی؛
  4. د هر يوه يعنې د وراثت حصر وثيقې تقاضا کوونکو،اقرارکوونکو او شاهدانو د افغاني هويت اسناد ( تذکره يا پاسپورټ )، د نوموړو اسنادو رنګه فوتو کاپي او دوې، دوې قطعې عکسونه اړين دي ؛
  5. اقرارکوونکي بايد د مستحق الارث وارثانو څخه نه وي .