رهنمود در مورد ترتیب نمودن وثیقۀ حصر وراثت

حصر وراثت سندیست که به اساس آن ورثۀ مستحق الارثِ متوفی تثبیت و مشخص میگردد. جهت ترتیب چنین وثیقه ممکن است یکی از ورثه به نیابت از دیگران اقدام نماید. بنأ” ضرور نیست که همۀ ورثه جهت ترتیب وثیقۀ حصر وراثت حظور یابند ، اما توجه شود که هیچ یکی از ورثه از قلم نماند. ( بنا بر تقاضای محاکم افغانستان، وثیقۀ حصر وراثت باید قبل از ترتیب وکالتـنامه در مورد جایداد، ترتیب گردد ).

آنچه در ترتیب وثیقۀ حصر وراثت در نظر گرفته شود :

  1. متوفی به کدام تاریخ ، کجا و به چه علت وفات نموده است.
  2. اگر از متوفی ورثۀ شرعی مانده، هر کدام شانرا با شهرت مکمله ، سن و نمبر تذکره یا پاسپورت معرفی دارند.
  3. حظور 3 نفر اقرار کننده و 2 نفر شاهد، حتمی است.
  4. ارائه ای اسناد هویت افغانی ( تذکره یا پاسپورت ) با فوتوکاپی رنگۀ اسناد مذکور و 2 قطعه عکس برای هر نفر ، یعنی متقاضی وثیقۀ حصر وراثت ، اقرار کننده ها و شاهدان.
  5. اقرار کننده ها باید از جملۀ ورثۀ مستحق الارث نباشند.

د وراثت حصر ( تنګونې ) وثيقې په اړه لارښوونه

د وراثت حصر ( تنګونه ) هغه سند دی چې له مخې يې د متوفي مستحق الارث ( د وراثت حق لرونکی ) تثبيت او ټاکل کيږي .
د دا ډول وثيقې د جوړولو لپاره يو وارث د نورو کسانو په نيابت اقدام کولای شي. نو ځکه اړينه نه ده چې د وراثت حصر وثيقې د جوړولو لپاره ټول وارثان حاضر وي. خو دې ته بايد پام وشي چې هېڅ وارث له قلم څخه پاتې نه شي .( د افغانستان د محاکمو په غوښتنه بايد د وراثت حصر وثيقه ، د جايداد په اړه د وکالتنامې له ترتيبولو څخه دمخه جوړه شي ).
هغه څه چې د وراثت حصر وثيقې په جوړولو کې بايد په نظر کې ونيول شي :

  1. متوفي په کومه نېټه ، چېرې او په کوم علت وفات شوی دی؛
  2. که چېرې له متوفي څخه شرعي وارثان پاتې وي، نو هر يو دې د بشپړ شهرت ، عمراو د تذکرې يا پاسپورت لمبر سره معرفي کړل شي ؛
  3. د درو کسانو اقرارکوونکو او دوو کسانو شاهدانو شتون حتمي دی؛
  4. د هر يوه يعنې د وراثت حصر وثيقې تقاضا کوونکو،اقرارکوونکو او شاهدانو د افغاني هويت اسناد ( تذکره يا پاسپورټ )، د نوموړو اسنادو رنګه فوتو کاپي او دوې، دوې قطعې عکسونه اړين دي ؛
  5. اقرارکوونکي بايد د مستحق الارث وارثانو څخه نه وي .