رهنمود در مورد ترتیب وثیقۀ زوجیت

به منظور حل مشکل آنعده هموطنانِ مقیم در کشور هالند که قبلا” ازدواج نموده وفاقد نکاحـنامه میباشند، در حالی که نکاح شان باقی باشد، تحت شرایط ذیل وثیقۀ زوجیت صادر شده میتواند :

 1. ارائۀ در خواست کتبی از جانب یکی از زوجین.
 2. حضور زوجین حین ترتیب وثیقۀ زوجیت.
 3. حضور 3 نفر اقرار کننده و اقرار آنها مبنی بر ازدواج زوجین.
 4. حضور 2 نفر شاهد مبنی برمعرفت اشخاص اقرار کننده.
 5. ارائۀ یک، یک قطعه فوتو کاپی سند هویت افغانی و یک، یک قطعه فوتوی اشخاص فوق الذکر.

با در نظر داشت مطالب فوق فورم وثیقۀ زوجیت دربدل پرداخت پول معینه، ترتیب میگردد.


د زوجيت وثيقې د ترتيبولو لپاره لارښوونه

په هالنډ هېواد کې د هغو استوګنو هېوادوالو د ستونزو د حل لپاره چې پخوا يې واده کړی وي، خو نکاحنامه نه لري مګر نکاح يې په خپل حال پاتې وي، د لاندې شرايطو په لرلو سره د زوجيت وثيقه صادريږي :

  1. ـ د ښڅې او مېړه له خوا د يوه کس ليکلي غوښتنه؛
  2. ـ د زوجيت وثيقې د جوړولو په وخت کې د ښځې او مېړه دواړو حضور؛
  3. ـ د ښځې او مېړه د واده په هکله د درو کسانو اقرارکوونکو اعتراف؛
  4. ـ د اقرارکوونکو سره د پېژندګلوۍ په هکله د دوو شاهدانو حضور؛
  5. ـ د پورتنيو کسانو د افغاني هويت سند يوه يوه فوتوکاپي او يو يو عکس.

د زوجيت وثيقې فورمه د پورتنيو شرايطوپه لرلو سره د ټاکلي اندازې پيسو په بدل کې جوړيږي.

په درناوي

په دنهاګ ښار کې د افغانستان ا.ج. سفارت کونسولي څانګه