رهنمود در مورد وثیقۀ طلاق یا طلاق خط

طلاق از جملۀ آخرین راه جهت حل مشکلِ رابطۀ زن و شوهری در اسلام میباشد.

در صورت عدم حصول راه صلح و میانجیگری میان دو جانب ، طلاق خط تحت شرایط ذیل صادر میگردد :

 1. دلیل و ضرورتی برای طلاق دادن وجود داشته باشد.
 2. در صورتیکه موضوع نفقه، مهر و حضانت (سرپرستی) اطفال مطرح نبوده و هدف صرف انفصال و اخذ سند حقوقی باشد. و هرگاه حین ترتیب طلاق خط موضوع نفقه، مهر و حضانت مطرح بوده و زوجین تقاضای رسیدگی به حقوق و وجایبِ ناشی از اثرات ازدواج و طلاق را داشته باشند، موضوع غرض اتخاذ تصمیم، به محکم افغنستان ارجاع میگردد.
 3. طلاق خط هنگام پاکی زن از عادت ماهوار ترتیب میگردد.

شرایط ضروری برای ترتیب نمودن طلاق خط :

 1. حضور مطّلق و مطّلقه (طلاق دهنده و طلاق شده) در نمایندگی.
 2. حضور 2 نفر شهود معرفت.
 3. ارائۀ اسناد لازم هویت و فوتوی افراد فوق الذکر.

دطلاق وثيقې يا طلاق خط په اړه لارښوونه

طلاق په اسلام کې د ښځې او مېړه ترمنځ اړيکو د ستونزو د حل وروستۍ لاره ده .

هرکله چې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتيا له لارې سوله رانه شي، بيا تر دغو شرايطو لاندې طلاق خط صادريږي :

 1. د طلاق ورکولو لپاره بايد دليل او ضرورت موجود وي ؛
 2. په هغه صورت کې چې دنفقې،مهراو د کوچنيانو د حضانت ( سرپرستۍ ) موضوع مطرح نه وي او يواځې انفصال او د حقوقي سند اخيستنه موخه وي ؛
 3. هرکله چې د طلاق خط د جوړولو په وخت کې د نفقې،مهر او حضانت موضوع مطرح وي او ښځه او مېړه د ازدواج او طلاق د اغېزو له امله خپلو حقوقو او وجايبو ته د رسيدلوغوښتنه لري، بيا نو موضوع د پرېکړې نيولو لپاره د افغانستان اړوندو ادارو ته استول کيږي.

 4. طلاق خط له مياشتني عادت څخه د ښځې د پاکۍ په وخت کې جوړيږي .

دطلاق وثيقې يا طلاق خط په اړه لارښوونه

 1. په څانګه ( نمايندګۍ ) کې د مطّلق او مطّلقې ( طلاق ورکوونکي او طلاق شوي ) شتون؛
 2. د شهود معرفت په څېرد دوو کسانو شتون ؛
 3. د پورته ياد شويو کسانو د هويت اسناد او عکسونه .

په درناوي

په دنهاګ کې د افغانستان سفارت د کونسولۍ څانګه