رهنمود جهت ترتیب وثیقۀ مجردی

 آن عده از اتباع افغانستان که بنا بر عللی جهت اخذ تذکره قادر به سفر بداخل افغانستان نباشند، میتوانند تحت شرایط ذیل تذکرۀ غیابی تقاضأ نمایند : :

  1. آن عده اتباع افغانستان که قبل از سن قانونی (18 سالگی) به خارج از افغانستان سفر نموده اند، وثیقۀ مجردی شان برویت سند اقامت ، اقرار سه نفر اقرار کننده بمنظور شناخت از شخص متقاضی و شهادت دو نفر شاهد مبنی بر صحت اقرار، ترتیب شده میتواند.
  2. آن عده اتباع افغانستان که از کشور دومی به هالند مهاجر شده باشند، با ارائیۀ سند معتبر اقامت و سند تجرد از کشور قبلی ، وثیقۀ مجردی شان مورد تائید قرار گرفته میتواند.
  3. کسانیکه بعد از سن قانونی(18 سالگی) به خارج از کشور مسکن گزین شده باشند ، وثیقۀ مجردی شان از طریق محکم در داخل کشور تر تیب میگردد . طوریکه نظر به تقاضای کتبی شخص فورم مربوط در بخش قونسلی سفارت ترتیب و با معرفی شخصی که در غیاب اودر داخل افغانستان کار را پیگیری نماید ، موضوع بصورت رسمی از مرکز مطالبه میگردد.

مطالب آتی شامل فورم میگردد :

اسم ، اسم پدر ، اسم پدر کلان ، محل سکونت اصلی به صورت مشخص ، شمارۀ تذکره با ذکر صفحه و جلد و شمارۀ ثبت ،و در اخیر امضأ و نشان انگشت.


د مجردۍ وثيقې د ترتيبولو لپاره لارښوونه

  1. د افغانستان د هغه شمېر اتباعو د مجردۍ وثيقه چې تر اتلس کلنۍ د مخه يې له افغانستان څخه د مخه سفر کړی وي د استوګنې اسنادو، د غوښتونکي ( تقاضا کوونکي ) سره د پېژندګلوۍ په هکله د درو کسانو اقرار کوونکو او د اقرار د رښتينتوب په هکله د دوو کسانو شاهدانو د شهادت له مخې ترتيب کيدلای شي؛
  2. د افغانستان هغه شمېر اتباع چې له دوهم هېواد څخه هالنډ ته مهاجر شوي وي، له مخکيني هېواد څخه د استوګنې او تجرد د باوري سند په ښودلو سره يې د مجردۍ وثيقه د تاييد وړ ده؛
  3. هغه کسان چې له اتلس کلنۍ وروسته د هېواد څخه بهر استوګن شوي وي،د هغوی د مجردۍ وثيقه د افغانستان دننه د اړوندو ادارو له لارې ترتيبيږي . هغه داسې چې د شخص په ليکلي غوښتنې سره د سفارت په کونسولي څانګه کې اړونده فورمه ترتيب او د هېواد دننه د يو چا په معرفي کولو سره د ده په غياب کې کارته ادامه ورکول کيږي . موضوع په رسمي توګه له مرکز څخه غوښتل کيږي .

لاندې مطالب په فورمه کې راځي : نوم، د پلار نوم، د نيکه نوم، په مشخصه توګه د استوګنې اصلي ځای، د مخ ، ټوک او ثبت شمېرې په يادولو سره د تذکرې لمبر او په پای کې لاسليک او د ګوتې نښه .