رهنمود در مورد ترتیب وثیقۀ نکاح

الف : برای صحت عقد نکاح و انفاذ آن شرایط آتی لازم است :

 1. - انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین، اولیا، یا وکلای شان.
 2. - حضور 2 نفر شاهد با اهلیت.
 3. - عدم موجودیت حُرمت دایمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.

ب : شرایط صدور یک نکاحـنامه :

 1. - درج شهرت مکمل ناکح و منکوحه و وکلای شان، شهرت شهود، اندازه و مقدار مهرمؤجل ومعجل در نکاح نامه
 2. - حضور ناکح و منکوحه در نمایندگی و بررسی اسناد هر دو طرفِ نکاح (ویا یکی از طرفین) و علم آوری بر مجرد بودن طرفین عقد.
 3. - تثبیت سن لازم طرفین و عدم موجودیت موانع شرعی و قانونی، برای ازدواج.
 4. - حضور شاهدان و درج شهرت کامل آنها در نکاح نامه.
 5. - تحریر تشریحات در نکاح نامه (مطابق نمونۀ ارسالی مرکز).

د نکاح وثيقې د جوړولو په اړه لارښوونه

الف : د نکاح تړلو د سموالي او دهغه د انفاذ لپاره دغه لاندې شرايط اړين دي :

 1. د عاقدينو، اولياوو او يا د دوی د وکيلانو په وسيله د صحيح ايجاب او قبول سرته رسونه؛
 2. د دوو وړتيا لرونکو (اهليت لرونکو) شاهدانو شتون؛
 3. د ناکح او منکوحې ترمنځ د موقتي يا دايمي حرمت نه شتون .

ب : د نکاحنامې د صدور شرايط :

 1. په نکاحنامه کې د ناکح او منکوحې او د دوی د وکيلانو بشپړ شهرت ( پېژندنه )، دشهودو شهرت ( پېژندنه )، د مؤجل او معجل مهر د اندازې ليکنه؛
 2. په څانګه ( نمايندګۍ) د ناکح او منکوحې شتون او د نکاح د دواړو خواوو( يا يوې خوا ) د اسنادو په غور سره کتنه او د عقد د دواړو خواوو پر مجردتيا ځان پوهونه؛
 3. د دواړو خواوو د لازم عمر تثبيت او د ازدواج لپاره د شرعي او قانوني موانعو نه شتون ؛
 4. د شاهدانو شتون او په نکاحنامه کې د هغوی د بشپړشهرت ( پېژندنې ) ليکنه ؛
 5. په نکاحنامه کې د تشريحاتو ليکنه ( له مرکز څخه د رالېږل شوي نمونې سره سم ) .