11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

رهنمود در مورد ترتیب وثیقۀ نکاح

الف : برای صحت عقد نکاح و انفاذ آن شرایط آتی لازم است :

 1. - انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین، اولیا، یا وکلای شان.
 2. - حضور 2 نفر شاهد با اهلیت.
 3. - عدم موجودیت حُرمت دایمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.

ب : شرایط صدور یک نکاحـنامه :

 1. - درج شهرت مکمل ناکح و منکوحه و وکلای شان، شهرت شهود، اندازه و مقدار مهرمؤجل ومعجل در نکاح نامه
 2. - حضور ناکح و منکوحه در نمایندگی و بررسی اسناد هر دو طرفِ نکاح (ویا یکی از طرفین) و علم آوری بر مجرد بودن طرفین عقد.
 3. - تثبیت سن لازم طرفین و عدم موجودیت موانع شرعی و قانونی، برای ازدواج.
 4. - حضور شاهدان و درج شهرت کامل آنها در نکاح نامه.
 5. - تحریر تشریحات در نکاح نامه (مطابق نمونۀ ارسالی مرکز).

د نکاح وثيقې د جوړولو په اړه لارښوونه

الف : د نکاح تړلو د سموالي او دهغه د انفاذ لپاره دغه لاندې شرايط اړين دي :

 1. د عاقدينو، اولياوو او يا د دوی د وکيلانو په وسيله د صحيح ايجاب او قبول سرته رسونه؛
 2. د دوو وړتيا لرونکو (اهليت لرونکو) شاهدانو شتون؛
 3. د ناکح او منکوحې ترمنځ د موقتي يا دايمي حرمت نه شتون .

ب : د نکاحنامې د صدور شرايط :

 1. په نکاحنامه کې د ناکح او منکوحې او د دوی د وکيلانو بشپړ شهرت ( پېژندنه )، دشهودو شهرت ( پېژندنه )، د مؤجل او معجل مهر د اندازې ليکنه؛
 2. په څانګه ( نمايندګۍ) د ناکح او منکوحې شتون او د نکاح د دواړو خواوو( يا يوې خوا ) د اسنادو په غور سره کتنه او د عقد د دواړو خواوو پر مجردتيا ځان پوهونه؛
 3. د دواړو خواوو د لازم عمر تثبيت او د ازدواج لپاره د شرعي او قانوني موانعو نه شتون ؛
 4. د شاهدانو شتون او په نکاحنامه کې د هغوی د بشپړشهرت ( پېژندنې ) ليکنه ؛
 5. په نکاحنامه کې د تشريحاتو ليکنه ( له مرکز څخه د رالېږل شوي نمونې سره سم ) .