رهنمود در مورد ترتیب وکالتـنامه

بخش قونسلی سفارت ج.ا. افغانستان مقیم شهر لاهه، بمنظور تسهیلات بیشتر برای شما و جلوگیر از ضیاع وقت ، مخصوصا” در مورد ترتیب وکالتـنامه ها، نکات آتی را به توجه میرساند، تا قبل از مراجعه به مسئول شعبه، در زمینه آگاهی و معلومات لازم داشته باشید.

  •  ارائۀ عریضه یا درخواست جهت ترتیب وکالتـنامه، از جانب مؤکل یا مؤکلین( مطابق نمونۀ داده شده ).
  •  معرفی دو نفر شاهد که از صحت اقرار مؤکل یا مؤکلین در موضوع مورد نطر شهادت میدهند ، با داشتن سند هویت (تذکره یا پاسپورت) و ارائۀ کاپیهای رنگۀ اسناد مذکور با 2 قطعه عکس 3/4 برای هر شاهد.
  •  مؤکل باید حین ترتیب وکالتـنامه، سند هویت (تذکره یا پاسپورت) همراه با کاپی رنگۀ اسناد مذکور و دو قطعه فوتوی 3/4 ارائه نماید.
  •  در صورت موجودیت وکیل نیز موارد فوق در نظر گرفته شود. اما اگر وکیل ساکن افغانستان باشد، صرف شهرت مکمل موصوف با ذکر دقیق شمارۀ تذکره کافی است.
  •  قبل از ترتیب وکالتـنامه بخصوص در مورد جایداد های موروثی، باید وثیقۀ حـصر وراثت ترتیب شده باشد. و اگر چنین وثیقه قبلا” ترتیب یافته ، درج شمارۀ آن به صلاح جانبین است.
  •  در صورت تفویض صلاحیت فروش جایداد از طرف مؤکل به وکیل، صرف ذکر شمارۀ قباله یا حدود جایداد در وکالتنامه صلاح پنداشته میشود. در غیرآن درستون مربوط نوشته میشود که ، راجع به ملکیت، حدود و غیره مشخصاتِ ملکیت وکیل عالم است. ( اسناد بنیادی دیگر از قبیل وثیقۀ تقسیم خط، ترکه خط، هِبه خط، فرمان، وصیت خط وغیره جانشین قبال شده میتواند. )
  •  صلاحیت های یک وکیل در مورد جایداد و عَقار(خانه، باغ، زمین زراعتی و متاع و اسباب خانه) میتواند شامل موارد ذیل یا بخشی از موارد ذیل، بحیث وکیل و وکیل بالتوکیل باشد : فروش متاع یا ملکیت به بیع و بات قطعی و جایزی ، دادن قباله به مشتری ، گرفتن ثَمن( قیمت یک چیزی) و تسلیمی آن به مؤکل ، تسلیمی مبیعه ( چیز فروخته شده ) ، دادن به کرایه ، حفاظت و سر پرستی ، پرداخت مالیه ، پیشبرد دعوا ، دفع دعوا الی محکمۀ ثلاثه ، اجرای صلح و ابرأ ، ترتیب ترکه و تقسیم خط. و در سایر موارد مثل : ترتیب سند فوتی ، اخذ حقوق تقاعد ، اخذ قباله ، اخذ سند تحصیلی یا تذکره ، نیز به وکیل صلاحیت داده شده میتواند. ( وکیل بالتوکیل : حالتی است که از طرف مؤکل برای وکیل در سند رسمی وکالت، صلاحیت تفویض میگردد تا در صورت ضرورت، شخص دومی را به حیث وکیل تعیین نماید.)
  •  در صورتیکه وکالتنامۀ مرتبه از نزد موکل مفقود گردد، بعد از مراجعۀ مجدد مؤکل با حضور داشت دو نفر شاهد، مثنای وکالتنامه تحت شماره و تاریخ وکالتنامۀ اولی، ترتیب و در صورتیکه در متن وکالتنامه تغییر بوجود نیامده باشد، مثنی طور مجانی صادر گردیده و وکالتنامۀ اصلی باطل میگردد.
  •  موکل میباید تصرف قانونی در موضوع وکالت داشته باشد.