11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

رهنمود در مورد ترتیب وکالتـنامه

بخش قونسلی سفارت ج.ا. افغانستان مقیم شهر لاهه، بمنظور تسهیلات بیشتر برای شما و جلوگیر از ضیاع وقت ، مخصوصا” در مورد ترتیب وکالتـنامه ها، نکات آتی را به توجه میرساند، تا قبل از مراجعه به مسئول شعبه، در زمینه آگاهی و معلومات لازم داشته باشید.

  •  ارائۀ عریضه یا درخواست جهت ترتیب وکالتـنامه، از جانب مؤکل یا مؤکلین( مطابق نمونۀ داده شده ).
  •  معرفی دو نفر شاهد که از صحت اقرار مؤکل یا مؤکلین در موضوع مورد نطر شهادت میدهند ، با داشتن سند هویت (تذکره یا پاسپورت) و ارائۀ کاپیهای رنگۀ اسناد مذکور با 2 قطعه عکس 3/4 برای هر شاهد.
  •  مؤکل باید حین ترتیب وکالتـنامه، سند هویت (تذکره یا پاسپورت) همراه با کاپی رنگۀ اسناد مذکور و دو قطعه فوتوی 3/4 ارائه نماید.
  •  در صورت موجودیت وکیل نیز موارد فوق در نظر گرفته شود. اما اگر وکیل ساکن افغانستان باشد، صرف شهرت مکمل موصوف با ذکر دقیق شمارۀ تذکره کافی است.
  •  قبل از ترتیب وکالتـنامه بخصوص در مورد جایداد های موروثی، باید وثیقۀ حـصر وراثت ترتیب شده باشد. و اگر چنین وثیقه قبلا” ترتیب یافته ، درج شمارۀ آن به صلاح جانبین است.
  •  در صورت تفویض صلاحیت فروش جایداد از طرف مؤکل به وکیل، صرف ذکر شمارۀ قباله یا حدود جایداد در وکالتنامه صلاح پنداشته میشود. در غیرآن درستون مربوط نوشته میشود که ، راجع به ملکیت، حدود و غیره مشخصاتِ ملکیت وکیل عالم است. ( اسناد بنیادی دیگر از قبیل وثیقۀ تقسیم خط، ترکه خط، هِبه خط، فرمان، وصیت خط وغیره جانشین قبال شده میتواند. )
  •  صلاحیت های یک وکیل در مورد جایداد و عَقار(خانه، باغ، زمین زراعتی و متاع و اسباب خانه) میتواند شامل موارد ذیل یا بخشی از موارد ذیل، بحیث وکیل و وکیل بالتوکیل باشد : فروش متاع یا ملکیت به بیع و بات قطعی و جایزی ، دادن قباله به مشتری ، گرفتن ثَمن( قیمت یک چیزی) و تسلیمی آن به مؤکل ، تسلیمی مبیعه ( چیز فروخته شده ) ، دادن به کرایه ، حفاظت و سر پرستی ، پرداخت مالیه ، پیشبرد دعوا ، دفع دعوا الی محکمۀ ثلاثه ، اجرای صلح و ابرأ ، ترتیب ترکه و تقسیم خط. و در سایر موارد مثل : ترتیب سند فوتی ، اخذ حقوق تقاعد ، اخذ قباله ، اخذ سند تحصیلی یا تذکره ، نیز به وکیل صلاحیت داده شده میتواند. ( وکیل بالتوکیل : حالتی است که از طرف مؤکل برای وکیل در سند رسمی وکالت، صلاحیت تفویض میگردد تا در صورت ضرورت، شخص دومی را به حیث وکیل تعیین نماید.)
  •  در صورتیکه وکالتنامۀ مرتبه از نزد موکل مفقود گردد، بعد از مراجعۀ مجدد مؤکل با حضور داشت دو نفر شاهد، مثنای وکالتنامه تحت شماره و تاریخ وکالتنامۀ اولی، ترتیب و در صورتیکه در متن وکالتنامه تغییر بوجود نیامده باشد، مثنی طور مجانی صادر گردیده و وکالتنامۀ اصلی باطل میگردد.
  •  موکل میباید تصرف قانونی در موضوع وکالت داشته باشد.