کنفرانس بین المللی انرژی چارتر 20-21 می 2015 منعقده هاگ

بتاریخ 20 می سالروان، کنفرانس بین المللی انرژی چارتر در شهر هاگ- هالند تدویر یافت. درین کنفرانس، نماینده گان دول امضاء کننده ای پیشین منشور سازمان طی سال 1991  وکشور هائیکه منشور سازمان مطمح نظر را امضا نکرده  و تصمیم الحاق به این نهاد را دارند، اشتراک نموده بودند.

هدف از تدویر کنفرانس،  توسعه سازمان و تطابق بخشیدن منشور آن با نیازمندیهای عینی و چالش های جدید جهانی میباشد. درین همآیش به نماینده گی از جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب محمد سمیع سمیع معین وزارت انرژی و آب، جلالتمآب پوهاند عبید الله عبید-سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در هالند و محترم محمد صمیم همراز-مستشار سفارت ج.ا.ا در هالند اشتراک نمودند.

آقای کیمپ وزیر اقتصاد هالند ضمن ابراز مراتب خیر مقدم و تشکری از اشتراک کننده گان کنفرانس، اظهار داشت، منشور سازمان انرژی چارتر طی سال 1991 میان تعدادی از کشور های اروپایی به امضاء رسید ولی اکنون زمان آن فرارسیده است تا منشور امضاء شده را با نیازمندی های عینی جدید و چالش های ناشی از آن، مطابقت دهیم. بنابراین، امضای منشور سازمان درین کنفرانس از جانب نماینده گان ذیصلاح تعدادی از دول و همزمان علاقمندی الحاق بعضی کشور ها در آینده، از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

دسترسی همگانی به انرژی امر مهم و حیاتی محسوب شده بنأ مصوون گردانیدن منابع انرژی در سرتاسر جهان، چالشی عمده ایست که باید بدان پرداخته شود. دولت ها به تنهایی نمیتوانند در عرصه تولید، انتقال و استفاده از انرژی کار موثر نمایند پس مشارکت سکتور خصوصی درین امر، از جمله اهمیات بشمار میرود. تهیه و تدارک انرژی پاک سوای انرژی حاصله از فوسیل های سوختی، یکی از مسوولیت های خطیری دیگریست که در برابر همه قرار دارد. اهمیت انرژی همانند آب و غذا در زنده گی بشریت امر روشن بوده بنأ باید طور پایدار از آن استفاده برد. آقای کیمپ روی عنصر امنیت و ثبات  بین المللی نیز تمسک جسته، آنرا در روند تولید انرژی و استفاده پایدار همگانی در سطح جهان، مهم و لازمی پنداشت.

سپس آقای کویندرز وزیر امور خارجه هالند ضمن ابراز مراتب خیر مقدم به اشتراک کنندن به سخنرانی پرداخته و گفت که تدویر کنفرانس حاضر یک امر مهم جهانی بشمار میرود. بشریت در عصر بی ثباتی و تشنج قرار دارد پس لازم میافتد  همه در راستای اعتماد سازی و تامین ثبات جهانی دست به کار شویم.  مهاجرت ها و تغییرات اقلیمی چالش های دیگریست که در برابر جامعه بشری قد برافراشته اند. و میباید درین زمینه نیز کار هایی را بسر رسانید. استفاده سیاسی ابزاری از انرژی، امر منطقی نبوده و نهاد انرژی چارتر است که ما را در راستای توسعه و استفاده مصوون از منابع انرژی در سطح بین المللی و تبادل تجارب ، کمک میرساند. لازم است در برابر چالش تغییرات اقلیمی، دیپلوماسی خاص و فعال رویدست گرفته شود. بدین معنا که تمامی کشور ها و نهاد ها در سرتاسر جهان، باید درین عرصه قدم های موثری را بردارند.آرزومندم که همآیش فعلی، بعنوان یک قدم مثمر ثابت شود.

متعاقبأ معاون نخست وزیر هالند با ابراز مراتب خیرمقدم ابراز داشت، اصل نیاز به انرژی در زندگی بشریت، تفکرات استفاده از آن را در ابعاد وسیعی مطرح میگرداند. ایجاد فضای همکاری و ثبات جهانی از جمله فکت های موثری اند که در تولید، انتقال و استفاده از انرژی، نقش مهمی را بازی مینمایند. انرژی چارتر در راستای تشویق همکاری های منطقوی و جهانی قدم برداشته و ما خواهان جهانی شدن هرچه بیشتر آن میباشیم. تدویر همآیش حاضر را میتوان بمثابه تلاش مفید در جهت بهبود همگانی پنداشت.

سپس طبق پروگرام؛ مراسم امضای منشور سازمان آغاز یافت که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، جناب انجنیر محمد سمیع سمیع معین وزارت انرژی و آب، با امضاء نمودن منشور سازمان، عضویت کشور را درین سازمان تسجیل نمود.

محترم انجنیر سمیع سمیع به نماینده گی از جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز مراتب تشکر و امتنان، ابراز داشت که نشست امروزی فرصت تبادل دیدگاه های بین المللی را در عرصه انرژی میسر گردانیده و نمادیست از جهانی بودن آن. تولید، انتقال و استفاده پایدار از انرژی برای دولت افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده بنأ درین عرصه،گسترش هرچه بیشتر همکاری ها و مشارکت فعال منطقوی  بعنوان الویت های خاص، رویدست میباشد.  موصوف ضمن یاددهانی از پروژه های اقتصادی چونTAPI ،TUTAP ، CASA-1000 و پروژه های انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا که بدون شک تغیرات اقتصادی شگرفی را در زنده گی مردمان این مناطق بهمراه خواهد داشت،  به نقش مهم جیو پولیتیک و جیو ایکونومیک منطقوی افغانستان در عرصه تولید و ترانزیت انرژی اشاره نموده افزودکه افغانستان بعنوان یک کشور سرشار از منابع انرژی ، دید گاهی خیلی  روشن در مورد توسعه همکاری های اقتصادی منطقوی- جهانی داشته و همزمان، تحقق صلح و ثبات، انکشاف اقتصادی و زیر بنا های تولید و انتقال انرژی را از جمله اهداف عمده ای خویش میداند. افغانستان دروازه هایش را بروی تبادله تجاری، تولید و انتقال انرژی در سطح منطقه و جهان گشوده، تلاش دارد درین زمینه ها ، نقش مثبت و فعالی را ایفا نماید. آقای سمیع مسایلی چون؛ گسترش سرمایگذاری های اقتصادی و مشارکت فعال سکتور خصوصی را در عرصه توسعه تولید، انتقال و استفاده پایدار از انرژی را خیلی ها مهم و موثر خواند.

در روز دوم کنفرانس جناب انجنیر محمد سمیع سمیع معین وزارت انرژی و آب ج.ا.ا به همراهی جلالتماب سفیر و محترم محمد صمیم همراز مستشار سفارت، در سالون ملاقات، دیداری را با آقای  Steivan Defillaدایرکتر  انرژی چارتر انجام داد. طی این ملاقات، طرفین درباره مسایل ذیعلاقه صحبت بعمل آورده و خواهان تداوم همکاری نزدیک در عرصه انرژی شدند.